Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ Akceptuję ]
Mapa strony

Warunki dostaw

 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI I ZASADACH ZAKUPU ARTYKUŁÓW REKLAMOWYCH


[  1.INFORMACJE  OGÓLNE ]


1.Właścicielem i administratorem portalu (Portal PiK) mieszczącego się pod adresem www.wydawnictwo-pik.pl jest Zbigniew Klimczak - przedsiębiorca  prowadzący w Bydgoszczy    (85- 060 Bydgoszcz, ul. Sobieskiego 1), działalność gospodarczą pod nazwą Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PiK – Zbigniew Klimczak na podstawie wpisu (pod numerem 3787) do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Białe Błota, NIP 554-147-84-19,  REGON 092555031 – zwany dalej „Wydawnictwem PiK”.

2.Podmiot, o którym mowa w ust.1 nie prowadzi sprzedaży detalicznej i realizuje sprzedaż wyłącznie na potrzeby zaopatrzeniowe przedsiębiorców, urzędów, osób prawnych nie prowadzących działalności gospodarczej, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz jednostek organizacyjnych podległych administracji państwowej i samorządowej.

3.Wszystkie oferty, zamówienia, zlecenia oraz dostawy realizowane są przez Wydawnictwo PiK zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

4.Warunki Zamawiającego wskazane w jego zamówieniach będą realizowane wyłącznie wówczas, jeżeli zostaną potwierdzone przez Wydawnictwo PiK na zasadach określonych poniżej.


[  2. UDZIELANIE  INFORMACJI  KUPUJĄCYM ]                                                        

1.Portal  Wydawnictwa PiK służy do tworzenia i przesyłania drogą:

   a/  elektroniczną na adres e-mail: info@wydawnictwo-pik.pl

   b/  faksową: numer: 0 52 345 66 37

 zapytań ofertowych do Wydawnictwa PiK.


2. W odpowiedzi na otrzymane zapytanie Wydawnictwo PiK sporządzi i wyśle pytającemu pocztą elektroniczną ( na wskazany w zapytaniu adres poczty elektronicznej) ofertę na dostawę wyrobów i usług zgodnych z zapytaniem.
 
3. Kolory wyrobów oznaczone są w Portalu PiK opisowo. W razie wymagania zgodności koloru wyrobu ze wzornikiem (np.CMYK, PANTONE) należy to wyraźnie zaznaczyć  w zapytaniu. W odpowiedzi zostanie pytającemu przesłana zostanie informacja, czy wyrób występuje w żądanym kolorze. Kolory widoczne na ekranie mogą nie odzwierciedlać w pełni kolorów rzeczywistych.

4.Zawarcie umowy sprzedaży następuje przez złożenie pisemnego zamówienia i po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Zamawiający dostarcza Wydawnictwu PiK  faksem na numer wskazany w pkt. 2.1.b lub listem poleconym na adres wydawnictwa zamówienie podpisane przez osobę uprawnioną do zaciągania  zobowiązań w jego imieniu. W zamówieniu należy szczegółowo podać zamawiany towar, w szczególności należy wskazać symbol  zamawianego artykułu.

5. Wydawnictwo PiK  zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia z uwagi  na brak określonego produktu, o czym zamawiający zostanie niezwłocznie  poinformowany.
    Każde zamówienie zostanie potwierdzone przez Wydawnictwo PiK  w terminie nie dłuższym niż  5 (pięć)  dni roboczych  od dnia jego otrzymania. W potwierdzeniu Wydawnictwo PiK wskaże przybliżony termin odbioru zamówionego towaru. Potwierdzenie Wydawnictwa PiK odbywać się będzie pocztą elektroniczną na adres wskazany przez zamawiającego w zamówieniu lub drogą faksową na numer wskazany w zamówieniu.


6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez zamawiającego wszystkich   
postanowień zawartych w niniejszej informacji.


[ 3.CENY ]

1.Przedstawione w Portalu PiK ceny poszczególnych towarów ustalone są na bazie ex works Bydgoszcz i nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa, który to podatek należy do tych cen doliczyć. Ceny przedstawione w Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dla zamawiającego wiążąca jest cena wymieniona w odpowiedzi na ofertę.

2. Ceny wskazane w Portalu PiK nie obejmują również kosztów przesyłki i specjalnego opakowania jeżeli takie jest wymagane.


[ 4.OPAKOWANIE ]

1.Wydawnictwo PiK zastrzega sobie możliwość doliczenia kosztów opakowania specjalnego do kosztów wysyłki zamówionych towarów o ile takie jest wymagane przez zamawiającego.
 
2. Wartość kosztów opakowania i wysyłki zostanie określona w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

3.Niektóre rodzaje wyrobów sprzedawane są wyłącznie w opakowaniach minimalnych i ich wielokrotnościach. Informacja ta zostanie przedstawiona w ofercie.

[ 5.DOSTAWA ]

1.Termin dostawy zamówionych towarów podany przez Wydawnictwo PiK jest terminem przybliżonym i nie należy go traktować jako terminu ostatecznego. W razie zaistnienia konieczności dostawy w określonym nieprzekraczalnym terminie informację taką Zamawiający powinien zawrzeć już w zapytaniu ofertowym i niezależnie od tego również w zamówieniu.

2. Dostawy realizowane są z magazynu Wydawnictwa PiK znajdującego się w Bydgoszczy. Odbiór zamówionego towaru następuje własnym transportem Zamawiającego, lub na zlecenie Zamawiającego towar wysyłany jest za pośrednictwem firm wysyłkowych.

3. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający, a jeżeli wartość faktury netto przewyższa 5.000,00 zł – Wydawnictwo PiK.

4. Wydawnictwo PiK zastrzega sobie prawo do przesunięcia lub wstrzymania terminu realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego w przypadku nieuregulowanych przez niego płatności za wcześniejsze dostawy, aż do całkowitego uregulowania należności przysługujących Wydawnictwu Pomorza i Kujaw PiK.


[ 6. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA]


Wydawnictwo PiK akceptuje rezygnację Klienta z zamówionego towaru, jeżeli rezygnacja została doręczona Wydawnictwu PiK w ciągu 12 godzin po złożeniu zamówienia i nie było ono opatrzone klauzulą PILNE.

[ 7.ZAPŁATA  ZA  NABYTE  PRODUKTY ]


1.O ile nie ustalono inaczej, zapłata ceny za zamówiony towar następuje najpóźniej w dniu odbioru towaru w sposób wskazany w fakturze.

2.W razie ustalenia terminu zapłaty innego niż dzień odbioru, za termin zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Wydawnictwa PiK.

3. W przypadku zamówienia wyrobu z nadrukiem, tłoczeniem haftem lub grawerowaniem Wydawnictwo PiK  może uzależnić przystąpienie do wykonania umowy od wpłacenia zaliczki w wysokości do 50 % wartości zamawianego towaru.

[ 8.REKLAMACJE]

1. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, czy dostarczony towar jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem. W razie niezgodności Zamawiający winien niezwłocznie poinformować o tym na piśmie Wydawnictwo PiK, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru zamówionego towaru.
2. W wypadku, gdy dostarczony towar nie jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem, Wydawnictwo PiK zobowiązane jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków lub naprawy albo wymiany wadliwych towarów.
3. Wydawnictwo PiK nie będzie akceptować roszczeń, dotyczących wyrównania szkód wynikłych z powstałej opóźnienie w odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawieraniu umowy, chyba że szkody te powstały wskutek umyślnej działalności Wydawnictwa PiK.
4. Wydawnictwo PiK zastrzega sobie prawo do nie uznania reklamacji dotyczącej zadrukowanego towaru, jeżeli usługa nadruku, tłoczenia etc. nie była dostarczona przez Wydawnictwo PiK (klisze, sita, matryce itp.  – klienta).
5. Wydawnictwo PiK nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady zamówionych towarów.
6. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli Wydawnictwo PiK  zataiło podstępnie wadę przedmiotu zamówienia.
7.Wydawnictwo PiK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem wystąpienia jakiejkolwiek wady.
8. Wydawnictwo PiK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wydawnictwo PiK nie ponosi winy.
W szczególności Wydawnictwo PiK nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia, czy też za szkody powstałe w wyniku wystąpienia różnicy pomiędzy odcieniem koloru artykułów wskazanych w katalogu a odcieniem koloru przesłanego towaru będącego przedmiotem zamówienia.

9. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania mu zamówionego towaru.

10.W razie  wykonywania usługi transportu przez podmiot świadczący usługi transportowe ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów ponosi zlecający transport (odpowiednio Zamawiający lub Wydawnictwo PiK).

 [ 9.ODSTĄPIENIE OD UMOWY]


1. W przypadkach uzasadnionych:

a/ niespodziewanym brakiem dostępności towaru u dostawcy,

b/ zmianą warunków zamówienia przez Zamawiającego w trakcie jego realizacji w zakresie niemożliwym do spełnienia przez Wydawnictwo PiK,

c/  niewywiązywania się Zamawiającego z płatności za wcześniejsze dostawy,

d/ wyczerpania się limitu kredytu kupieckiego Zamawiającego udzielonego mu przez Wydawnictwo PiK,


Wydawnictwu Pomorza i Kujaw PiK przysługuje prawo odstąpienia w całości lub w części od realizacji potwierdzonego zamówienia.

3. Z tytułu odstąpienia od realizacji potwierdzonego zamówienia, Zamawiającemu nie przysługują wobec Wydawnictwa PiK jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. Powyższe ograniczenie nie dotyczy zwrotu zaliczki uiszczonej stosownie do postanowień art.7 ust.3.

4. W przypadku odmowy przez Zamawiającego odebrania zamówionego towaru w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia, Wydawnictwo PiK uprawnione jest do odstąpienia od realizacji tego zamówienia bez wyznaczania Zamawiającemu dodatkowego terminu do odbioru zamówionego towaru. Jednocześnie Wydawnictwo PiK uprawnione jest do dochodzenia od Zamawiającego kary umownej w wysokości 80 % wartości brutto zamówionego przez Zamawiającego towaru, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty tego odszkodowania na pierwsze pisemne żądanie Wydawnictwa PiK. Zapłata odszkodowania, o którym mowa powyżej, nie pozbawia Wydawnictwa PiK prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

[ 10.CZĘŚCIOWE WYKONANIE ZAMÓWIENIA]

1. Wykonanie zamówienia następuje przez dostarczenie Zamawiającemu zamówionego przez  niego towaru. Wydawnictwo PiK zastrzega sobie prawo częściowego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia częściami.
2. W przypadku niewykonania przez Wydawnictwo PiK zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki, a w przypadku częściowego niewykonania przez Wydawnictwo PiK zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w wysokości przewyższającej wartość zrealizowanego zamówienia, o ile miała miejsce sytuacja wskazana w art.7 ust.3 Roszczenie powyższe wyczerpuje wszelkie uprawnienia Zamawiającego.
3. W razie częściowego wykonania umowy bądź też wykonania umowy częściami, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za każdorazowo dostarczaną część zamówienia.

[11. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY]

Wydawnictwo PiK zastrzega sobie prawo własności zamówionego towaru aż do chwili uiszczenia przez Zamawiającego całkowitej ceny zakupu przedmiotu zamówienia.


[12.PRAWA AUTORSKIE] 

1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez Wydawnictwo PiK wizerunku  produktów w materiałach reklamowych, stronie www.wydawnictwo-pik.pl, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych Wydawnictwa PiK co do jakości znakowania. Wydawnictwo PiK ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla zamawiającego.
2. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

3.W razie powierzenia Wydawnictwu PiK opracowania  logotypu lub innego projektu prawa autorskie przysługują Wydawnictwu PiK.

[13.ZASADY SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW Z NADRUKIEM]

1. Kolory nadruków w skali PANTONE są możliwe do uzyskania na białym podłożu, na innych kolory będą zbliżone do skali PANTONE.
2. Niektóre artykuły (np. zegary ścienne) wymagają dodatkowego demontażu do druku. Ceny do uzgodnienia.
3. Nie drukujemy na materiałach powierzonych.
4. Minimalna liczba zamawianego towaru ukazana jest w Portalu PiK
5. Materiały do druku prosimy przysyłać w pliku graficznym w postaci wektorowej. W przypadku, gdy przesłana grafika wymaga dodatkowego opracowania komputerowego, doliczamy 60 zł netto / 1 godz. pracy grafika.
6. W razie gdy na wybranym artykule druk nie jest możliwy, proponujemy inne rozwiązania personalizacji artykułów, np. grawerowane tabliczki metalowej, naklejki, opakowania z nadrukiem.
7. Na życzenie wykonujemy nadruki próbne. Cena do uzgodnienia.
8. Termin realizacji zamówienia na artykuły z nadrukiem, zależnie od rodzaju i liczby wyrobów, wynosi standardowo od 14 do 31 dni od daty zatwierdzenia projektu nadruku. Projekt nadruku zostanie przedstawiony do zatwierdzenia w ciągu 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
9. Nie wykonujemy bezpłatnych projektów nadruku przed złożeniem zamówienia.

10.Klisze, sita oraz matryce,  wykorzystane do wykonania zleceń Zamawiającego są własnością Wydawnictwa PiK i są przechowywane przez Wydawnictwo PiK do ewentualnego wykorzystania przy kolejnych zamówieniach.

UWAGA  Artykuły z zasilaniem bateryjnym (za wyjątkiem gdy jest to zaznaczone) nie są wyposażone w baterie (z uwagi na możliwość zniszczenia produktu przez wylanie się zawartości baterii spowodowane różnicami temperatury i wilgotności w trakcie transportu). Nie dotyczy to artykułów zasilanych przez miniaturowe baterie (pastylkowe), np. zegarki na rękę.
Dostarczane zapalniczki (za wyjątkiem zapalniczek jednorazowych) są tylko częściowo napełnione gazem z uwagi na wymogi bezpieczeństwa dotyczące składowania i transportu.

[ 14.INFORMACJE DODATKOWE] 

Niniejsza informacja  nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i stanowi jedynie pomoc przy składaniu zamówień.


cofnij

Talem Technologies