Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ Akceptuję ]
Mapa strony

Aktualności

Tablica z planem i mapą gminy Radoszyce

Dodano 2015-05-08
Dziś ekipa montażowa Wydawnictwa pik zamontowała w Radoszycach tablicę z mapą gminy planem miasta. Nie była to pierwsza współpraca z tą ciekawą gminą. W sierpniu 2012 roku dla gminy Radoszyce opracowaliśmy i wydaliśmy folder promocyjny z planem i mapą, który został bardzo dobrze przyjęty. W 2015 roku zaproszono nas do wykonania zewnętrznej tablicy z mapą gminy, planem oraz wizytówkami lokalnych firm. 

Gmina Radoszyce położona jest na Wyżynie Małopolskiej, u podnóża Gór Świętokrzyskich, w północno - zachodniej części województwa świętokrzyskiego. W południowej części gminy od Jakimowic w kierunku Góry Dobrzeszowskiej rozciąga się zachodnia część Pasma Oblęgorskiego. Występuje tu największe zróżnicowanie rzeźby w obrębie całej gminy, bowiem wysokości względne w obrębie stoków dochodzą do około 70 m. Zachodnia część gminy aż po Radoszyce położona jest w obrębie Wzgórz Opoczyńskich. Teren ten charakteryzuje się mało urozmaiconą rzeźbą, a jedynie w obrębie ostańcowych wzniesień występują większe deniwelacje.

Powierzchnia ogólna gminy wynosi 14 671 ha, w tym: użytki rolne 8 291 ha, lasy i grunty leśne 5 581 ha, rozlewiska wodne 95 ha i pozostałe grunty 704 ha. Lasy stanowią 38% ogólnej powierzchni gminy.

Lasy tworzą większe kompleksy w północno-zachodniej, północno-wschodniej i południowej części gminy. Na zachód od linii Radoszyce-Jacentów dominują siedliska boru świeżego i boru mieszanego wilgotnego.

Dość znaczne płaty zajmują: bór wilgotny i bór mieszany, a sporadycznie występują siedliska olszy, lasu mieszanego, lasu mieszanego wilgotnego, boru bagiennego. Przeważają drzewostany sosnowe, rzadziej natomiast występują: brzozy, jodły, olchy. Na wschód od linii Radoszyce-Jacentów przeważają siedliska boru świeżego, boru mieszanego wilgotnego, boru wilgotnego i lasu mieszanego. Zdecydowanie przeważają drzewostany sosnowe. W południowej części gminy dominują siedliska lasu mieszanego i boru mieszanego wilgotnego z przeważającym drzewostanem sosnowym. Bogactwo występujących siedlisk oraz unikalna wartość lasów sprawiły, iż teren gminy Radoszyce w całości znajduje się w granicach Konecko- Łopuszańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Występujące na terenie gminy Radoszyce lasy pełnią rolę ochronną (tereny wydmowe i o dużym spadku), krajobrazotwórczą (m.in. Białkowa Góra, Pakulska Góra), stanowiąc również ostoję zwierząt (podlegającego ochronie prawnej cietrzewia, bociana czarnego) i jako lasy wodochronne (również chronione prawem).

Tak więc określona prawnie powyższa funkcja lasów ogranicza w pewnym stopniu działalność gospodarczą, a stwarza korzystne warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji. Obszary ekologiczne znajdujące się w okolicy wsi Zychy, Jacentów-Sokołówka i Radoszyce-Pisząca zasługują na szczególną uwagę ze względu na:

- zachowanie naturalnej ostoi chronionego gatunku ptaka – cietrzewia,
- zachowanie naturalnych ekosystemów łąkowo-bagiennych charakterystycznych dla tej części Kielecczyzny,
- zachowanie siedlisk bobra.

Obszar gminy cechuje się dużą gęstością sieci rzecznej. Przez teren gminy Radoszyce przepływa rzeka Czarna Konecka i wpadające do niej cieki wodne: Plebanka i Kozówka. Na podstawie wyników klasyfikacji odcinkowej rzek województwa świętokrzyskiego stwierdzono, że Czarna Konecka pod względem zanieczyszczeń fizyko-chemicznych należy do III klasy czystości. Pod względem bakteriologicznym Czarna Konecka jest jedną z najczystszych rzek i zakwalifikowana jest odcinkowo do I i II klasy czystości. Granica gminy przylega do dużego (60 ha) zbiornika wodnego w Sielpi pełniącego funkcję rekreacyjno-turystyczną.

Rolnictwo.

Gmina Radoszyce należy do grupy gmin województwa świętokrzyskiego charakteryzujących się najsłabszymi warunkami przyrodniczymi rozwoju rolnictwa, stosunkowo wysoka lesistością, a także wysokim udziałem użytków zielonych w strukturze użytkowania gruntów. Użytki rolne stanowią 56% ogólnej powierzchni gminy, w tym: grunty orne 5 019 ha, łąki 2 167 ha, pastwiska 1 036 ha. Gleby klasy IV i V stanowią 82% użytków rolnych. Podstawowym kierunkiem produkcji roślinnej jest uprawa zbóż (żyto, jęczmień, owies), uzupełniającym jest uprawa okopowych (ziemniaki, buraki pastewne). Kierunkiem produkcji zwierzęcej jest hodowla bydła głównie mlecznego, a następnie trzody chlewnej. Rolnictwo gminy posiada surowcowy charakter, o czym świadczy brak zakładów przetwórstwa rolnego.

Radoszyce.

Gmina Radoszyce wchodzi w skład powiatu koneckiego i graniczy z sześcioma gminami: Ruda Maleniecka, Końskie, Smyków, Mniów, Łopuszno, Słupia Konecka. W skład gminy Radoszyce wchodzi 35 sołectw.
Radoszyce stanowią ośrodek mieszkaniowy, usługowy, administracyjny o znaczeniu lokalnym.

W strukturze przestrzennej Radoszyc rysuje się wyraźna granica pomiędzy częścią centralną – śródmiejską, z tradycyjnym rynkiem oraz zabytkową dominantą w postaci zespołu kościoła z plebanią, a nową dzielnicą mieszkaniowo-usługową o zupełnie innym charakterze, z przewagą zabudowy jednorodzinnej, z prostokątną siatką ulic – czytelnym układem urbanistycznym. Centrum administracyjno-usługowe mieści się częściowo w obrębie starego rynku oraz ul. Szkolnej i ul. Żeromskiego.

Dziedzictwo kulturowe w Gminie Radoszyce.
 Gmina Radoszyce to miejsce o dominujących wysokich naturalnych walorach krajobrazowych.

Ogólną charakterystykę istniejących zasobów dziedzictwa kulturowego ilustrują:
a). krajobraz kulturowy ukształtowany przez:
- charakterystyczne wnętrza urbanistyczne-
najstarsza sięgająca XIV wieku część Radoszyc
z czytelnym, prostokątnym rynkiem i dominantą w postaci kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Piotra i Pawła z XVII wieku;charakterystyczne, wąskie uliczki w obrębie starej części Radoszyc,
z rzadko spotykaną już zabudową usytuowaną szczytem do ulicy;
- komponenty krajobrazu otwartego- doliny rzek: Czarna Konecka, Plebanka z Kozówką, Czarna Pilczycka; pasmo Dobrzeszowskie stanowiący wyróżnik przestrzenny gminy oraz formułujace krajobraz naturalny; charakterystyczne wały wydmowe (tzw. wydmy paraboliczne) znajdujące się na północ od Radoszyc, na jednej z nich położony jest zabytkowy cmentarz żydowski;
lasy – budujące krajobraz naturalny leśny i leśno-rolny;
- charakterystyczne układy wsi- głównie ulicówki – utrwalone wzdłuż dróg zwarte ciągi zabudowy mieszkaniowej.
b). zasób materialnych wartości kulturowych:
- obiekty archeologiczne-
w Radoszycach zachowane pod ziemią fundamenty zamku Kazimierza Wielkiego; pozostałości archeologiczne po średniowiecznych hutach szkła w miejscowościach: Kapałów, Lewoszów, Łysów, Mularzów, Huta.
- dziedzictwo architektoniczne w Radoszycach -

na uwagę zasługują: układ urbanistyczny w starej części; zabudowa mieszkaniowa zagrodowa w obrębie rynku,zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Piotra i Pawła z XVII wieku; domy mieszkalne, 3 kapliczki charakterystycznie usytuowane przy rozdrożu ulic, zespół dworu z najcenniejszym zabytkiem w postaci piwnicy tzw. "Winiarni" z XVI wieku, cmentarz żydowski; charakterystyczne elementy zarówno w nowej jak i starej zabudowie Radoszyc – brama wjazdowa na wewnętrzne podwórze gospodarcze oraz ścięty narożnik budynku;

-dziedzictwo architektoniczne w obrębie gminy Radoszyce - na uwagę zasługują: liczne kaplice i kapliczki przydrożne, kuźnie, pozostałości po zespole dworu w Kłucku;
- charakterystyczna drewniana zabudowa -
budująca klimat wiejskich miejscowości, nieliczne już drewniane kuźnie oraz kamienne piwnice;
- liczne miejsca pamięci narodowej -
związane z udziałem miejscowej ludności w walce partyzanckiej podczas II wojny światowej ( m.in. Gruszka, Wilczkowice, Grębosze, Radoszyce).

 

 ***

 ***

 

źródło: http://www.radoszyce.pl

 

 

Poniżej można zobaczyć tablicę w powiększeniu w pliku pdf.

 

 

Wydawnictwo PiK Bydgoszcz zaprasza do podobnej współpracy urzędy gmin, sołectwa, miasta i powiaty.
Opracujemy i wydamy folder, plan, mapę składaną, monografię gminy, album, kalendarz, wizytówki, pocztówki, listowniki itp. Opracujemy tablicę wielkoformatową z planem miasta/ mapą gminy, , . Zrealizujemy dla Państwa różnego rodzaju upominki, gadżety  ZEGARY   itp. 

 

cofnij

Powered by: Talem Technologies