Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ Akceptuję ]
Mapa strony

Aktualności

Folder promocyjny gminy Radoszyce ( świętokrzyskie)

Dodano 2014-03-06

W sierpniu  nakładem Wydawnictwa Pomorza i Kujaw PiK ukazał się folder promocyjno-reklamowy gminy Radoszyce. Publikacja zawiera mapę gminy i plan miejscowości. W części opisowej czytelnik znajdzie informacje o położeniu gminy, ludności, kuchni regionalnej, faunie itp. Zamieszczono również dane teleadresowe ważnych instytucji działających na terenie gminy radoszyce. Bardzo ważną rolę odegrały lokalne podmioty gospodarcze, które zareagowały pozytywnie na apel wójta gminy Pana Pawła Binkowskiego i zamieściły swoją reklamę w publikacji. Dzięki temu samorząd gminy Radoszyce nie poniósł kosztów związanych z wydaniem tej publikacji.


Gmina Radoszyce położona jest na Wyżynie Małopolskiej, u podnóża Gór Świętokrzyskich, w północno - zachodniej części województwa świętokrzyskiego. W południowej części gminy od Jakimowic w kierunku Góry Dobrzeszowskiej rozciąga się zachodnia część Pasma Oblęgorskiego. Występuje tu największe zróżnicowanie rzeźby w obrębie całej gminy, bowiem wysokości względne w obrębie stoków dochodzą do około 70 m. Zachodnia część gminy aż po Radoszyce położona jest w obrębie Wzgórz Opoczyńskich. Teren ten charakteryzuje się mało urozmaiconą rzeźbą, a jedynie w obrębie ostańcowych wzniesień występują większe deniwelacje.

Powierzchnia ogólna gminy wynosi 14 671 ha, w tym: użytki rolne 8 291 ha, lasy i grunty leśne 5 581 ha, rozlewiska wodne 95 ha i pozostałe grunty 704 ha. Lasy stanowią 38% ogólnej powierzchni gminy.

Lasy tworzą większe kompleksy w północno-zachodniej, północno-wschodniej i południowej części gminy. Na zachód od linii Radoszyce-Jacentów dominują siedliska boru świeżego i boru mieszanego wilgotnego.

Dość znaczne płaty zajmują: bór wilgotny i bór mieszany, a sporadycznie występują siedliska olszy, lasu mieszanego, lasu mieszanego wilgotnego, boru bagiennego. Przeważają drzewostany sosnowe, rzadziej natomiast występują: brzozy, jodły, olchy. Na wschód od linii Radoszyce-Jacentów przeważają siedliska boru świeżego, boru mieszanego wilgotnego, boru wilgotnego i lasu mieszanego. Zdecydowanie przeważają drzewostany sosnowe. W południowej części gminy dominują siedliska lasu mieszanego i boru mieszanego wilgotnego z przeważającym drzewostanem sosnowym. Bogactwo występujących siedlisk oraz unikalna wartość lasów sprawiły, iż teren gminy Radoszyce w całości znajduje się w granicach Konecko- Łopuszańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Występujące na terenie gminy Radoszyce lasy pełnią rolę ochronną (tereny wydmowe i o dużym spadku), krajobrazotwórczą (m.in. Białkowa Góra, Pakulska Góra), stanowiąc również ostoję zwierząt (podlegającego ochronie prawnej cietrzewia, bociana czarnego) i jako lasy wodochronne (również chronione prawem).

Tak więc określona prawnie powyższa funkcja lasów ogranicza w pewnym stopniu działalność gospodarczą, a stwarza korzystne warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji. Obszary ekologiczne znajdujące się w okolicy wsi Zychy, Jacentów-Sokołówka i Radoszyce-Pisząca zasługują na szczególną uwagę ze względu na:

- zachowanie naturalnej ostoi chronionego gatunku ptaka – cietrzewia,
- zachowanie naturalnych ekosystemów łąkowo-bagiennych charakterystycznych dla tej części Kielecczyzny,
- zachowanie siedlisk bobra.

Obszar gminy cechuje się dużą gęstością sieci rzecznej. Przez teren gminy Radoszyce przepływa rzeka Czarna Konecka i wpadające do niej cieki wodne: Plebanka i Kozłówka. Na podstawie wyników klasyfikacji odcinkowej rzek województwa świętokrzyskiego stwierdzono, że Czarna Konecka pod względem zanieczyszczeń fizyko-chemicznych należy do III klasy czystości. Pod względem bakteriologicznym Czarna Konecka jest jedną z najczystszych rzek i zakwalifikowana jest odcinkowo do I i II klasy czystości. Granica gminy przylega do dużego (60 ha) zbiornika wodnego w Sielpi pełniącego funkcję rekreacyjno-turystyczną.

Rolnictwo.

Gmina Radoszyce należy do grupy gmin województwa świętokrzyskiego charakteryzujących się najsłabszymi warunkami przyrodniczymi rozwoju rolnictwa, stosunkowo wysoka lesistością, a także wysokim udziałem użytków zielonych w strukturze użytkowania gruntów. Użytki rolne stanowią 56% ogólnej powierzchni gminy, w tym: grunty orne 5 019 ha, łąki 2 167 ha, pastwiska 1 036 ha. Gleby klasy IV i V stanowią 82% użytków rolnych. Podstawowym kierunkiem produkcji roślinnej jest uprawa zbóż (żyto, jęczmień, owies), uzupełniającym jest uprawa okopowych (ziemniaki, buraki pastewne). Kierunkiem produkcji zwierzęcej jest hodowla bydła głównie mlecznego, a następnie trzody chlewnej. Rolnictwo gminy posiada surowcowy charakter, o czym świadczy brak zakładów przetwórstwa rolnego.

Radoszyce.

Gmina Radoszyce wchodzi w skład powiatu koneckiego i graniczy z sześcioma gminami: Ruda Maleniecka, Końskie, Smyków, Mniów, Łopuszno, Słupia Konecka. W skład gminy Radoszyce wchodzi 35 sołectw.
Radoszyce stanowią ośrodek mieszkaniowy, usługowy, administracyjny o znaczeniu lokalnym.

W strukturze przestrzennej Radoszyc rysuje się wyraźna granica pomiędzy częścią centralną – śródmiejską, z tradycyjnym rynkiem oraz zabytkową dominantą w postaci zespołu kościoła z plebanią, a nową dzielnicą mieszkaniowo-usługową o zupełnie innym charakterze, z przewagą zabudowy jednorodzinnej, z prostokątną siatką ulic – czytelnym układem urbanistycznym. Centrum administracyjno-usługowe mieści się częściowo w obrębie starego rynku oraz ul. Szkolnej i ul. Żeromskiego.

Dziedzictwo kulturowe w Gminie Radoszyce.
 Gmina Radoszyce to miejsce o dominujących wysokich naturalnych walorach krajobrazowych.

Ogólną charakterystykę istniejących zasobów dziedzictwa kulturowego ilustrują:
a). krajobraz kulturowy ukształtowany przez:
- charakterystyczne wnętrza urbanistyczne-
najstarsza sięgająca XIV wieku część Radoszyc
z czytelnym, prostokątnym rynkiem i dominantą w postaci kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Piotra i Pawła z XVII wieku;charakterystyczne, wąskie uliczki w obrębie starej części Radoszyc,
z rzadko spotykaną już zabudową usytuowaną szczytem do ulicy;
- komponenty krajobrazu otwartego- doliny rzek: Czarna Konecka, Plebanka z Kozówką, Czarna Pilczycka; pasmo Dobrzeszowskie stanowiący wyróżnik przestrzenny gminy oraz formułujace krajobraz naturalny; charakterystyczne wały wydmowe (tzw. wydmy paraboliczne) znajdujące się na północ od Radoszyc, na jednej z nich położony jest zabytkowy cmentarz żydowski;
lasy – budujące krajobraz naturalny leśny i leśno-rolny;
- charakterystyczne układy wsi- głównie ulicówki – utrwalone wzdłuż dróg zwarte ciągi zabudowy mieszkaniowej.
b). zasób materialnych wartości kulturowych:
- obiekty archeologiczne-
w Radoszycach zachowane pod ziemią fundamenty zamku Kazimierza Wielkiego; pozostałości archeologiczne po średniowiecznych hutach szkła w miejscowościach: Kapałów, Lewoszów, Łysów, Mularzów, Huta.
- dziedzictwo architektoniczne w Radoszycach -

na uwagę zasługują: układ urbanistyczny w starej części; zabudowa mieszkaniowa zagrodowa w obrębie rynku,zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Piotra i Pawła z XVII wieku;
domy mieszkalne, 3 kapliczki charakterystycznie usytuo-wane przy rozdrożu ulic, zespół dworu z najcenniejszym zabytkiem w postaci piwnicy tzw. "Winiarni" z XVI wieku, cmentarz żydowski; charakterystyczne elementy zarówno w nowej jak i starej zabudowie Radoszyc – brama wjazdowa na wewnętrzne podwórze gospodarcze oraz ścięty narożnik budynku;

- dziedzictwo architektoniczne w obrębie gminy Radoszyce - na uwagę zasługują: liczne kaplice
i kapliczki przydrożne, kuźnie, pozostałości po zespole dworu w Kłucku;
- charakterystyczna drewniana zabudowa -
budująca klimat wiejskich miejscowości, nieliczne już drewniane kuźnie oraz kamienne piwnice;
- liczne miejsca pamięci narodowej -
związane z udziałem miejscowej ludności w walce partyzanckiej podczas II wojny światowej ( m.in. Gruszka, Wilczkowice, Grębosze, Radoszyce).

 

 ***

 ***

 

źródło: http://www.radoszyce.pl

Publikację kolportuje nieodpłatnie:

Urząd Gminy w Radoszycach
ul. Żeromskiego 28
26-230 Radoszyce, pow. konecki
woj. świętokrzyskie
tel.: +48 41 37 35 083
 fax: +48 41 37 35 083
email: gmina@radoszyce.pl

Poniżej do pobrania w plikach .pdf folder i mapa gminy Radoszyce
cofnij

Talem Technologies